ترجمان دانش- 1398
۱۳۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/21 | 
لینک سمات طرح های خاتمه یافته 
۱. فصل بهار 
۲. فصل تابستان 
۳. فصل پاییز
۴. فصل زمستان
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=212.16806.38340.fa
برگشت به اصل مطلب