ترجمان دانش- پزشکی
پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/2 | 

۱. ساختارهای پروتئینی دارو و آنزیم ها می تواند در برهم کنش نانوذرات موثر باشد.
مجری طرح: سمانه صفائیان                 کد طرح: A-۱۰-۱۲۹۱-۱
۲. استفاده از مت آمفتامین می‌تواند اثرات تخریبی و زیانباری بر روی مغز رت به جای بگذارد.
مجری طرح: سکینه علیزاده                   کد طرح: A-۱۲-۹۷۷-۷
مجری طرح: دکترژاله کریمی مقدم         کد طرح: A-۱۱-۱۰۸۹-۱
۴. سطح رضایت شغلی اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ دانشگاه از ماهیت کار بالا و از گرفتن حقوق و مزایا پایین می­ باشد.
مجری طرح: دکتر ترانه نقیبی              کد طرح: A-۱۱-۵۱۱-۴
۵. در ایران بیشترین شیوع هپاتیت C در بین معتادان تزریقی می باشد.
مجری طرح: دکتر علیرضا شغلی         کد طرح: A-۱۱-۱۷۹-۳۸
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=212.18725.45725.fa
برگشت به اصل مطلب