ترجمان دانش- بهداشت و پیراپزشکی
بهداشت و پیراپزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/2 | 

۱. به نظر می­رسد شاخص رفتار رانندگی خطرناک دولا برای خودگزارشی رفتار رانندگی خطرناک معتبر می­ باشد.
مجری طرح: سعید نجفی                  کد طرح: A-۱۲-۵۶-۷۰
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=212.18729.52831.fa
برگشت به اصل مطلب