ترجمان دانش- 1399
فصل بهار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/8 | 
لینک سمات طرح های خاتمه یافته 
۱فصل بهار 
۲فصل تابستان 
۳فصل پاییز
۴فصل زمستان
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=212.18735.46553.fa
برگشت به اصل مطلب