ترجمان دانش- پیام2
پیام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/22 | 
عنوان طرح:
بررسی کارایی فراورده های ضد عفونی کننده ی رایج بیمارستانی علیه اشرشیاکلی های ایزوله شده از نمونه های کلینیکی
نام مجری/محقق:
حمیدرضا لطفی 
همکاران پژوهشی:
دکتر مریم حسن

دانشکده:
داروسازی
تاریخ اتمام طرح:
98/02/02
نوع مخاطب طرح:
متخصصین سلامت 

پیام پژوهشی:

اهمیت موضوع:
عفونت های بیمارستانی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سراسر جهان می باشند که به آسانی با بکارگیری مناسب ضدعفونی کننده ها قابل کنترل خواهند بود. هدف از مطالعه حاضر بررسی خواص میکروبکشی ضدعفونی کننده های مورد استفاده در دو بیمارستان موسوی و ولیعصر زنجان پرداخته شد.
مهم ترین یافته ها:
نتایج به  دست آمده نشانگر این می باشد که Procept med بیش ترین و Steranios کم ترین تاثیر را بر علیه E. coli  ایزوله ی بالینی دارا بودند. و همه ی مواد ضدعفونی کننده در دقیقه ی اول اثر باکتریوسیدال داشتند.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
انجام آزمایشات مربوطه در رابطه با پی بردن به قدرت و اثربخشی مواد ضدغفونی کننده توصیه می شود.

 
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=212.15682.39624.fa
برگشت به اصل مطلب