ترجمان دانش- پیام2
پیام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/30 | 
عنوان طرح:
ارزیابی بیان ژن های (PGC-1α ,Nrf2,PPARα) درگیر در بیوژنز میتوکندری بدنبال نارسایی حاد کلیوی ناشی از سم عقرب گادیم Hemiscorpius lepturus

نام مجری/محقق:
دکتر سیدجمال حسینی

همکاران پژوهشی:
دکتر سیدجمال حسینی
دانشکده:
داروسازی
تاریخ اتمام طرح:
98/05/01
نوع مخاطب طرح:
متخصصین سلامت 

پیام پژوهشی:


عقرب گزیدگی یا scorpionism از جهت فراوانی و شدت بالای آن یکی از مهمترین معضلات بهداشتی در اکثر نقاط جهان است. علائم نورولوژیک و نارسایی کلیوی از مهمترین عوارض مشاهده شده است. بنابراین در این طرح به ارزیابی بیان ژن های درگیر در بیوژنز میتوکندری و آسیب کلیه بدنبال نارسایی حاد کلیوی ناشی از سم عقرب پرداخته شد. به نظر میرسد در بیمارانی که عقرب گزیدگی شدید دارند سم سبب آسیب حاد کلیوی و در پی آن کاهش حجم ادرار می شود. کلیه نقش اصلی در حفظ هموستاز مایعات و الکترولیت های بدن دارد نقش میتوکندری در سلول در رابطه با میزان گونه های اکسیژن فعال ، مرگ سلولی و تولید ATP برای تامین نیاز سلول ̨ ترمیم شده استافزایش فعالیت PGC-1α سبب حفظ هموستاز سلولی و ریکاوری بافت کلیه در طی آسیب کلیوی میشود. با  توجه به نیاز بالای سلولهای کلیه به انرژی بدلیل فعالیت زیاد و حفظ هموستاز مایعات بدن این سلولها دارای میتوکندری سلولی بالایی هستند بدنبال گزش عقرب گادیم و آسیب حاد کلیوی به همراه هموگلوبینوریا و در پی آسیب اکسیداتیو  به علت  سمیت آهن و افزایش ROS  (رادیکال های فعال اکسیژن)عملکرد میتوکندری مختل شده و ROS  بیشتری تولید می شود که سبب آسیب به عملکرد میتوکندری  و در نهایت سبب کاهش   CoQ10 بافت کلیه میگردد. پیشنهاد می شود تاثیر آسیب حاد کلیوی ناشی از سم عقرب گادیم بر میزان کوآنزیم Q10  و سنسورهای انرژی مورد برسی قرار گیرد.
 
نشانی مطلب در وبگاه ترجمان دانش:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=212.15683.41650.fa
برگشت به اصل مطلب